radio 999

Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“


17/07/17 12:23:11коментари:0Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“


с бенефициент „ПРОГРЕС БИЛД“ ООД. В Проекта са включени 12  безработни и неактивни лица в работоспособна възраст, живеещи на територията на община Сливен.  Новоназначените лица преминаха през професионално обучение  по професия „Строител“, като шестима от тях придобиха специалност „Кофражи“, а втората група се специализира в „Мазилки и шпакловки“. За оборудване на дванадесетте работни места бяха закупени кофраж, скеле, бетонобъркачка, обезопасителни пособия и лични предпазни средства. С безвъзмездната финансова помощ бе осигурено обслужване от специалисти по „Трудова медицина”, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. 

Приносът на Проекта допринесе за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете, устойчиво развитие и запознаване с новите тенденции в областта на опазване на околната среда, както и осигуряване на благоприятна работна среда и продължителна заетост. Устойчивостта на резултатите беше пряко свързана с дадената възможност на безработните лица за кариерно развитие, повишаване на образованието и допълнително стимулиране. 
Изпълнението на заложените в Проекта дейности продължи в срок от 18.08.2016г. до 17.07.2017г. След приключването на Проекта половината от  работните места ще бъдат запазени за още една година.
Безвъзмездната финансова помощ по Договор BG05M9OP001-1.003-1257 е на стойност 132 544,37 лв., като дейностите са финансирани изцяло по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Една посока  много възможности!
Проект: „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ”, Договор № BG05M9OP001-1.003-1257-C01.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.http://www.eufunds.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОГРЕС БИЛД“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 
 
 


КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ! ВТОРИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ ПО ПОВОД 3 МАРТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ИК ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ!

Двама с трихинелоза в Бургас, изследват още 17

В Ямбол спипаха пиян шофьор

8-годишно дете пострада след пътен инцидент в Стралджа


Най-коментирани новини

Таен търг за продажба на дървесина добита на територията на община Ямбол. Началната тръжна цена беше 10 лв. за кубик

Почина дядо Добри

Вдигат заплатите... на депутатите

Три празника отбелязваме на 14 февруари! Изберете кой да празнувате


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ