radio 999

Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“


17/07/17 12:23:11коментари:0Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“Приключи изпълнението на Проект „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ“


с бенефициент „ПРОГРЕС БИЛД“ ООД. В Проекта са включени 12  безработни и неактивни лица в работоспособна възраст, живеещи на територията на община Сливен.  Новоназначените лица преминаха през професионално обучение  по професия „Строител“, като шестима от тях придобиха специалност „Кофражи“, а втората група се специализира в „Мазилки и шпакловки“. За оборудване на дванадесетте работни места бяха закупени кофраж, скеле, бетонобъркачка, обезопасителни пособия и лични предпазни средства. С безвъзмездната финансова помощ бе осигурено обслужване от специалисти по „Трудова медицина”, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. 

Приносът на Проекта допринесе за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете, устойчиво развитие и запознаване с новите тенденции в областта на опазване на околната среда, както и осигуряване на благоприятна работна среда и продължителна заетост. Устойчивостта на резултатите беше пряко свързана с дадената възможност на безработните лица за кариерно развитие, повишаване на образованието и допълнително стимулиране. 
Изпълнението на заложените в Проекта дейности продължи в срок от 18.08.2016г. до 17.07.2017г. След приключването на Проекта половината от  работните места ще бъдат запазени за още една година.
Безвъзмездната финансова помощ по Договор BG05M9OP001-1.003-1257 е на стойност 132 544,37 лв., като дейностите са финансирани изцяло по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Една посока  много възможности!
Проект: „СТРОИТЕЛИ НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ”, Договор № BG05M9OP001-1.003-1257-C01.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.http://www.eufunds.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОГРЕС БИЛД“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 
 
 


КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


Джип с военни се е преобърнал на 270км от АМ „Тракия“

Нов живот за старите сгради. Отказаният шанс на „Парахода” в Ямбол

празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа” 22 април

Спират водата в част от центъра на Ямбол


Най-коментирани новини

Опасни медицински отпадъци са разхвърляни до болницата в Ямбол! (От "Публикувай с 999")

БЛИЗО 200 СЪСТЕЗАТЕЛИ ЩЕ МЕРЯТ СИЛИ В МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО БОРБА В ЯМБОЛ

Нов живот за старите сгради. Отказаният шанс на „Парахода” в Ямбол

КСНС обсъжда актуалните рискове за националната сигурност в България


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ