Обратно към категорията

МВР-Ямбол с важна информация за предоставилите подслон на украински граждани

Добавено на: 21.03.2022 14:12
   

На вниманието на физическите и юридически лица, които предоставят подслон на украински граждани

Обръщаме внимание на всички физически и юридически лица (с изключение на хотели, хостели и др. регистрирани по Закона за туризма, които подават данните за настанените лица чрез ЕСТИ), които предоставят подслон на чужденци (включително и на украински граждани), че на основание чл.28, ал.3 от Закона за чужденците в Република България „Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.
На основание чл.28, ал.4 от Закона за чужденците в Република България „Лицата, извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват пълния брой имена на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в
Адресната регистрация може да бъде извършена в най-близкото районно управление на територията на област Ямбол (РУ-Елхово, РУ-Стралджа, РУ-Тунджа) по местонахождение на чужденеца или на гишето на група „Миграция“ в ОДМВР-Ямбол на ул.“Преслав“ № 40.

В частност при предоставяне на подслон на чужденци от съответната община, следва в тридневен срок да бъдат изпращани списъци на настанените, включващи: имената им изписани на латиница, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност, точен адрес на настаняване, както и БУЛСТАТ на домакина.
В ОДМВР – Ямбол е създадена организация молбите за временна закрила, хуманитарен или бежански статут да бъдат приемани в РУ – Елхово, РУ – Стралджа , РУ – Тунджа и група „Миграция“ при ОДМВР - Ямбол.

С Решение №144 от 10 март 2022 година на Министерския съвет се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна, в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна, по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 година за срок от една година. Гражданите на Украйна получават временна закрила по силата на Решението, без необходимост да кандидатстват индивидуално за международна закрила пред Държавната агенция за бежанците. 
Гражданите на Украйна ще могат да се регистрират и да получават български документ „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“, за да могат гражданите на Украйна да удостоверяват статута си. Ползващите се от временна закрила, имат право:
1. да останат на територията на Република България;
2. на труд и професионално обучение;
3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
4. на социално подпомагане;
5. на медицинска помощ при спешни състояния;
6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.
Чужденците от уязвима група, ползващи се от временна закрила, получават необходимото им медицинско или друго обслужване при условията и по реда за българските граждани.
Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци, ползващи се от временна закрила, се настаняват във:
1. Семейство на роднини или при близки, приемно семейство, социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа при условията и по реда на Закона за закрила на детето;
2. други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни лица.

На основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България.
Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.
Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Р. България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ - МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР (образец съгласно Приложение  № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).
Подробна информация за гражданите на Украйна е публикувана и на страницата на Министерски съвет: Единен информационен портал


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Потребители: „Колкото по-мътна е водата, толкова по-висока е цената!”
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!