Обратно към категорията

Община Ямбол сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Добавено на: 04.09.2020 16:08
   

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Създаване на Кризисен център", конкретен проект от Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" за реализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол.

Общата стойност на проект „Създаване на Кризисен център" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. с номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0003-С01 „Създаване на Кризисен център в община Ямбол“, е 705 876,86 лева, е разпределена както следва: 599 995,33 лева европейско съфинансиране и 105 881,53 лева национално съфинансиране предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България, като отпуснатите финансови средства са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Проектът предвижда създаване на Кризисен център, който впоследствие ще осъществява дейности по предоставяне на социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация в община Ямбол.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение ще се постигнат следните цели:

- осигуряване на икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората;

- намаляване на енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове;

- изграждане на достъпна социална инфраструктура;

- повишаване качеството на живот, социално включване и екологична среда;

- осигуряване на равен достъп до социални услуги чрез реконструкция на сградата за групите в неравностойно положение.

Този документ е създаден в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

НАТОВСКАТА БАЗА Е ДАЛА НА СТРАЛДЖА ЕДИНСТВЕНО 400 ЛЕВА ЗА ЦВЕТЯ
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!