Обратно към категорията

Общински съвет "Тунджа" заседава на 29 март

Добавено на: 22.03.2023 13:21
   

Петдесет и трето /редовно/ заседание, ще се проведе на 29.03.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

 

                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 1. Приемане на промени в разчета на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2023 г.
 2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.249-0002-С01 от 30.12.2020г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“  за Проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ ХIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа“.
 3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор №BG06RDNP001-19.249-0002-С01 от 30.12.2020г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ ХIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа“.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Учредяване възмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост.
 12. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир – публична общинска собственост.
 13. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 14. Предложение за изменение и допълнение на Решение № 1027 от Протокол № 52 от 28.02.2023 г. в частта на т. 1.  
 15. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 16. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 17. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застройване.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подобрен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 24. Именуване на улица в с. Видинци, община „Тунджа“ с наименование „Джон Попов“.
 25. Избор на Временна комисия във връзка с провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол мандат 2023-2027 година.
 26. Избор на Временна комисия във връзка с провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Ямбол мандат 2024-2027 година.
 27. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ /ПИРО/ за 2021-2027 година, за 2022г.
 28. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“ за 2022 година.
 29. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Началника на Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка, съгласно чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 30. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на община „Тунджа“.
 31. Одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет .
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ЖИВКО ЖЕЛЕВ  /п./

За Председател на ОбС „Тунджа”

Съгласно Разпореждане №16/20.02.2023 г.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Животновъди: Притискат ни с документи с невярно съдържание
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!