Обратно към категорията

Отчетът на община Болярово за изпълнението на бюджета за 2021 г. влиза за гласуване от общинския съвет

Добавено на: 20.06.2022 16:46
   

След проведеното на 15 юни обществено обсъждане, отчетът на община Болярово за изпълнението на бюджета за 2021 г. влиза на 22 юни и за гласуване от общинския съвет, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Приетият и заверен от Министерството на финансите годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет е представeн за сведение на Сметната палата в съответния срок, уточни Мария Янчева, началник отдел „Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ“.

Разходите през 2021 г. са 8 860 297 лв., което е със 1 436 646 лв. в повече спрямо предходната година.

Собствените приходи са в размер на 1669458 лв., което е с 530330 лв. повече спрямо 2020 г.

Изпълнението на собствените приходи спрямо уточнения годишен план е както следва: данъчни приходи – 100%, приходи и доходи от собственост – 108%, общински такси – 101%, от продажби на общинско имущество – 86%.

Взаимоотношенията с централния бюджет са изпълнени на 99%, постъпили са 7 930 686 лв. Над първоначалния план са постъпили трансфери за осигуряване програми за заетост, в областта на образованието, стопанската дейност и други в размер на 1 596 040 лв.

През годината ритмично са финансирани всички бюджетни дейности на общината.

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета заема функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 26%. За осигуряване на социалните услуги в общината са изразходвани сумите по заведения както следва: „Домашен социален патронаж” – 89505 лева, „Програми временна заетост” – 65085 лева, „Дом за стари хора” с. Воден – 338448 лева, „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с. М. Шарково – 951930 лева, „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Болярово – 119296 лева, „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост и с физически увреждания” М. Шарково и гр. Болярово – 264834 лева, „Други дейности по социалното осигуряване” – 11841 лева, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и с физически увреждания” с. Мамарчево – 297492 лева , „Личен асистент” – 122357 лева и „Асистентска подкрепа“ – 74587 лв.

За функция “Образование” са разходвани 1931240 лв. или 22% от общата сума на бюджета. За заплати и други възнаграждения – 1277146 лева, за осигурителни вноски – 262978 лева, за издръжка на заведенията – 347756 лева и за капиталови разходи –43360 лева.

За функция “Общи държавни служби” са разходвани 17% от общата сума на бюджета. За заплати и други възнаграждения са разходвани – 927676 лева, за осигурителни плащания са разходвани - 207893 лева, за издръжка – 368354 лева и за капиталови разходи – 8397 лева.

По функция „Благоустрояване и комунално стопанство” са разходвани всичко 1769497 лева. От тях 110023 лева за заплати и други възнаграждения, за осигурителни плащания –21136 лева, за издръжка – 514688 лева и за капиталови разходи – 1123650 лева.

Във функция “Икономически дейности и услуги” са разходвани общо 732185 лв. или 8%, от които възнаграждения на персонала 298285 лв., за осигурителни вноски 46193 лв., издръжка 337631 лв. и капиталови разходи 50076 лв.

Предоставени са трансфери на читалищата в общината за 154690 лева, за вестник “Крайгранична искра” и културните мероприятия в общината 75756 лева. За дейност „Обредни домове и зали” са изразходени 53525 лева и за осигуряване на спортни дейности са изразходени 67450 лева.

По функция “Отбрана и сигурност” са разходвани 191774 лева. За заплати и други възнаграждения – 89741 лева, за осигурителни вноски – 15933 лева, за издръжка – 23954 лева и капиталови разходи 62146 лв.

За здравеопазване през годината са разходвани 37910 лева, в това число за заплати - 22580 лева, за осигурителни вноски – 4345 лева и за издръжка 10985 лева.

Към 31.12.2021 година общината приключи с преходен остатък в размер на 1929257 лв., който ще се ползва за финансиране на дейности по бюджета за 2022 година, при спазване изискванията на ЗДБРБ .

През миналата година са реализирани проекти по Оперативни програми със средства от ЕС и други международни програми в размер на 1117753 лв.

По ОП „Човешки ресурси” са извършени разходи в размер на 279027 лв., отчетени по съответните дейности и разходни параграфи. Предоставени са временни безлихвени заеми за изпълнение на проектите в размер на 7259 лв.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” са извършени разходи в размер на 65935 лв., отчетени по съответните дейности и разходни параграфи.

Реализирани са дейности по следните проекти: Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Болярово и община Стралджа; Обучение и заетост за хора с увреждания; Осигуряване на топъл обяд; Нова възможност за младежка заетост; Подкрепа за успех.

От ДФ „Земеделие“ РА са предоставени трансфери общо за 804 638 лв., извършени са разходи за 772 791 лв. Осъществени са дейности за ремонт на уличната мрежа в общината за 705 775 лв., за изграждане на обекти от спортната инфраструктура за 58 423 лв. и ремонт на читалища за 8593 лв.

През 2021 г. за доставка на сметосъбираща машина е сключен договор за финансов лизинг № 11/28.01.2021 г. с Райфайзен лизинг на обща стойност 277 653 лв. и краен срок за погасяване 28.01.2026 г.

През годината са извършени плащания за 213112 лв., в т.ч. погашения по главница 188439 лв. и разходи за лихви 24673 лв. Остатъкът е изплатен през януари 2022 г.

Източник: Община Болярово


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Социални работници разнасят храна и лекарства на възрастните по домовете им
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!