Обратно към категорията

14 СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРА И ОСЪЩЕСТВЕНИ 6 ПРИЕМА ПО 4 МЕРКИ Е РАВНОСМЕТКАТА  НА МИГ –ТУНДЖА ЗА 2020 ГОДИНА

Добавено на: 22.12.2020 09:38
   

През  изтичащата 2020 година МИГ –Тунджа осъществи шест приема  по  4 процедури. Процедурата  за прием на проекти  по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ премина  с два приема. По първият прием бяха подадени три  проектни предложения: Проектно предложение с наименование „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност" с кандидат община Тунджа в размер на безвъзмездната финансова помощ 29 307,62 лева. Проектно предложение с наименование „Приемственост, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и нематериално културно наследство на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките населени места- мост между поколенията” с кандидат НЧ „Светлина -1929” с. Роза с размер на безвъзмездната финансова  помощ 29 336,80 лева. Проектно предложение с наименование „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища- потенциал за ревитализация на селските общности"– кандидат община „Тунджа” размер на безвъзмездната финансова помощ 29 108,23 лева. По втория прием на мярката бяха подадени две проектни предложения: Проектно  предложение  с наименование „Творческа резиденция „ Тунджа - маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите” с кандидат Община „Тунджа” и стойност на БФП 29 300,00 лева  и Проектно предложение „Пресечна земя – живот и мистика по земите на община „Тунджа” с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Тунджански друми” 2020 на  стойност на БФП 15 802,10 лева.

При голям интерес от страна на бенефициентите преминаха и двата приема по процедура BG005M2OP001-19.424 - МИГ-Тунджа–Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” с общ бюджет   500 000 лева. На първи прием бяха подадени  пет проектни предложения: Проектно предложение  „Закупуване на технологично оборудване за ,,Ветеринарна амбулатория - втора категория“ с кандидат ЕТ д-р вет - Манол Карадаев на стойност   133 305, 60 лв. със  стойност на БФП – 99979,20 лв., Проектно предложение с наименование  „Подобряване на  дейността  на  База за ремонт на селскостопанска техника на "Симпа Агри" ЕООД чрез закупуване на стелажно оборудване,   машини  и подемно-транспортно средство – газокар“ с кандидат „Симпа Агри” ЕООД  на стойност 123482.00 лв. със стойност на БФП – 92611,50 лв. Проектно предложение с наименование „Ремонт и закупуване на оборудване за смесен магазин в с.Чарган“ с кандидат СЪРВИС ПАРТНЪРС ЕООД - стойност на проектното предложение 76 978.74 лв.и  стойност на БФП – 57734,36 лв., Проектно предложение с наименование „Оборудване и пускане в експлоатация на естетичен център“ с кандидат БЮТИ Тунджа ООД със стойност на проектното предложение 121621.03 лв. и стойност на БФП – 91217,25 лв. и Проектно предложение с наименование „Инвестиции в оборудване за фирма "Заира-ДТ" ЕООД с кандидат ЗАИРА – ДТ ЕООД със стойност на проектното предложение 131450.39 лв. и  стойност на БФП – 98579,89 лв. На етап Административно съответствие и допустимост отпаднаха проектните предложения на БЮТИ Тунджа ООД  за „Оборудване и пускане в експлоатация на естетичен център“ и на ЗАИРА – ДТ ЕООД за „Инвестиции в оборудване за фирма "Заира-ДТ". Останалите проектни предложения са предложени за финансиране. По втория прием на процедурата бяха входирани  4 проектни предложения: Проектно предложение   „Ремонт на смесен магазин в с. Чарган”  е с кандидат „Сървис партнърс „ЕООД.  Неговата стойност 52145,92 лева,като  размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 39109,44 лева, а съфинансирането – 13036,48 лева.  Другото подадено  проектното предложение е  „Закупуване на оборудване за цех за производство на продукти от велпапе ” с кандидат „Заира- ДТ“ на   стойност  112870,00 лева, като размерът  на БФП е 84652,50 лева, а съфинансирането  28217,50 лева. В сферата на  новите технологии е проектното предложение „Създаване на сайт и платформа за интернет търговия”   с кандидат „Т-РЕКС ПАУР“ на стойност 71918,60 лева, с  размер на БФП -53938,96 лева и съфинансиране -17979,64 лева. Проектното предложение„Иновативни решения за дигитализация на вътрешни процеси и контрол“ с кандидат„ЕФ ЕНД БИ ДИГИТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД  е на най-висока стойност 199 000,00 лева, от които размер на БФП - 99500,00 лева, съфинансиране -99500,00 лева.

По процедура № BG06RDNP001-19.432 МИГ – Тунджа – мярка 4.2. „Инвестицци в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа чрез Програмата за развитие на селските райони бяха входирани две проектни предложения: Проектно предложение BG06RDNP001-19.432-0001 с наименование „Инвестиции в оборудване за производство на чипс и пилети”, с кандидат „Заира – З.З“ ЕООД е на стойност 250 000,00 лева, като размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 125 000,00 лева,  а размерът  на съфинансирането 125 000,00 лева.   и  Проектно предложение BG06RDNP001-19.432-0002  с наименование „Модернизиране на предприятие за производство на комбинирани фуражи в общ. Тунджа, чрез инвестиции в линия за гранулиране“ с кандидат „ЗОО ИНВЕСТ 2“ ЕООД е на  стойност 340 459,70 лева, с размер на безвъзмездната финансова помощ 149 972,50 лева и  съфинансиране 190 487,20 лева.

По процедура № BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансирана от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа чрез Оперативна програма „Околна среда”  има входирано едно проектно предложение. То е с  наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на Тунджа“ с кандидат Фондация „Екология, комуникации и общество“ и е  със стойност на безвъзмездната финансова помощ  1 040 147,60 лева.  

През изминалата година бяха сключени 14 договора.

По процедура BG06RDNP001-19.162 МИГ-Тунджа – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ беше сключен договор BG06RDNP001-19.162-0001-C01/2020 с бенефициент община Тунджа, по проект „Изграждане на посетителски център - приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в село Генерал Инзово, община Тунджа” на стойност 288043,36 лева.

По процедура BG05M9OP001-1.072    ”МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост” бяха сключени два договора. Договор BG05M9OP001-1.072-0001 бенефициент община Тунджа, по проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община "Тунджа"” на стойност 284359,02 лева и Договор BG05M9OP001-1.072-0002 бенефициент Сдружение "Читалища с бъдеще 2012", по проект „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост” на стойност 98834,12 лева.

По процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост“ бяха сключени 5 договора. Договор BG05M9OP001-2.077-0001-C01 бенефициент община Тунджа, по проект "Социална платформа "Тунджа"-възможности за актив но включване в малките населени места от селски тип"” на стойност 360227,81 лева и Договор BG05M9OP001-2.077-0002-C01 бенефициент Народно читалище "Просвета-1910", по проект "Заедно с децата и техните семейства-Център за семейно консултиране и активно приобщаване" на стойност 108156,72лева. Договор BG05M9OP001-2.077-0003-C01 бенефициент "НАДЕЖДА - Т 2017" ЕООД, по проект " Интегрирани услуги в домашна среда за местната общност на село Болярско"  на стойност 136389,96 лева . Договор BG05M9OP001-2.077-0004-C01 бенефициент Фондация "ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", по проект "Подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост в община Тунджа" на стойност 177576,00 лева и  Договор BG05M9OP001-2.077-0005-C01 бенефициент "ГАЙЧ" ЕООД, по проект "Споделени хоризонти" - подкрепа за пълнолетни и възрастни лица в риск и техните семейства в малките населени места от селски тип"на стойност 200116,00 лева.

По процедура BG05M2OP001-3.014   „МИГ-Тунджа - Мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” бяха сключени 5 договора. Договор BG05M2OP001-3.014-0001-C01 бенефициент Средно училище "Свети Паисий Хилендарски" с. Скалица, по проект "С надежда за бъдеще"” на стойност 195440,56 лева. Договор BG05M2OP001-3.014-0002-C01 бенефициент Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" с. Веселиново, по проект "Училище в действие" на стойност 134328,32 лева. Договор BG05M2OP001-3.014-0003-C01 бенефициент Община Тунджа, по проект " Пъстра палитра-иновации за приобщаване"  на стойност 389975,54 лева. Договор BG05M2OP001-3.014-0004-C01 бенефициент Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" с. Дражево, по проект "ПОСОКИ-Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места" на стойност 129224,97 лева и  Договор BG05M2OP001-3.014-0005-C01 бенефициент Обединено училище "Васил Левски" с. Тенево, по проект „Ново бъдеще за традиционните професии в дигиталната ера. На фокус: Към нови професионални хоризонти чрез хуманитарен подход в интерактивна класна стая” .на стойност 109899,74 лева.

По процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа –мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“има сключен  договор  BG06RDNP001-19.249-0007 бенефициент Фондация „ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, по проект „Изграждане на център за обществена подкрепа и закупуване на оборудване и обзавеждане” на стойност 137677,38лева.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

БАБА ДОРА ОТ ШАРКОВО, ВЪВ ВИДЕО НА РАДИО 999, ДОСТИГНАЛО ДО МИЛИОНИ
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!