Обратно към категорията

Обявление за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

Добавено на: 26.11.2019 16:24
   

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт - решение на Общински съвет-Ямбол, с което се определя таксата за битови отпадъци за 2020 г.

Основните съображения за приемане на решение на Общински съвет-Ямбол за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. са подробно изложени в приложения към настоящото обявление проект на предложение до ОбС-Ямбол.

В едномесечен срок, считано от деня на публикуване на настоящото обявление на електронната страница на Община Ямбол и оповестяването му в средствата за масово осведомяване, всички заинтересовани лица могат да отправят своите предложения и възражения относно изготвения проект на решение на e-mail: yambol@yambol.bg или в деловодството на Община Ямбол на адрес гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски“ № 7, ст. № 220.

Приложение: Проект на предложение до Общински съвет-Ямбол за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2020 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

І. Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя размера на таксата за битови отпадъци въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

-събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

-проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

-почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Проектът на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020 г. е изготвен въз основа на анализ на разходите за дейностите към м. октомври 2019 г., прогнозните разходи относно сключени договори за възлагане изпълнението на обществени поръчки на дейностите по организирано сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на улични платна и територии за обществено ползване, очакваните разходи за сепариране на битовите отпадъци, както и прогнозните стойности на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Заповед №РД/02-00800 от 29.10.2019 г., с която са определени границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата и приложимата нормативна уредба, уреждаща материята – Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Съгласно предложения проект на план-сметка, необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020 г. са общо в размер на 4 983 461 лв. с ДДС както следва:

-1 293 600 лв. с ДДС за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортиране им до регионално депо, в т.ч. осигуряване на съдове. Услугата се извършва въз основа договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол“, сключен с Обединение „Грийн Колект“. Размерът на разхода е изчислен на база тон събран и транспортиран отпадък до съоръжение за третиране на отпадъци по предварителен ежемесечен график и съгласно определената единична цена за изпълнение на услугата. Договорът е със срок на изпълнение 3 години, считано от 07.11.2019 г. и съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2 от същия, предложените единични цени не подлежат на промяна за целия срок на предоставяне на услугите.

Със Заповед №РД/02-00800 от 29.10.2019 г., са определени границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване по райони. През 2020 г. не се предвиждат нови райони за обслужване.

Разходите за дейност предварително третиране, които се предвиждат за 2020 г. са в размер на 951 120 лв. с ДДС, като предвиденото количество за третиране през 2020 г. е 20 000 тона, при единична цена 39.63 лв. без ДДС на тон. Дейностите по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци се извършват въз основа на сключен с ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“ договор за изпълнение на обществена поръчка.

За дейностите по обезвреждане на отпадъци, мониторинг на депо за битови отпадъци четири пъти в годината, дейности необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система, необходимите разходи са в размер на 231 953 лв. с ДДС /съобразени с 26.92% участие на община Ямбол в проекта за регионална система за управление на отпадъците/, както следва:

-дейност обезвреждане на отпадъци е 121 968 лв. с ДДС;

-дейност мониторинг е 5 040 лв. с ДДС за година (съгласно изискванията на комплексното разрешително, е предвидено мониторинга да се извършва на всеки три месеца);

- дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система – 5 681 лв. с ДДС;

- дейност източване и транспортиране на инфилтрат до ретензионния басейн – 79 680 лв. с ДДС;

-дейност за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция – 19 584 лв. с ДДС.

Разходите за обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците, планувани през 2020 г. са в размер на 1 150 680 лв., като за обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи – 10 680 лв. за предвидени 12 000 т., при 0.89 лв./тон. Отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъци от регионално депо за неопасни отпадъци, определени по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 2020 г. е увеличен от 57 лв./тон на 95 лв./тон, или общо за 12 000 т. – 1 140 000 лв. Основната тежест в този вид разход се формира от количеството битов отпадък депониран на Регионално депо.

Дейностите по почистване, поддържане, на чистотата и озеленените територии за обществено ползване се изпълняват въз основа на сключен с ДЗЗД „Комунал Комерс Проджектс“ договор за изпълнение на обществена поръчка. За дейностите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за обществено ползване, разходите, които се предвиждат, са в размер на 1 356 108 лв. с ДДС и са за извършване на следните видове услуги:

- ръчно почистване на обществени територии /тротоари, улични платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи/ - 949 000 лв. без ДДС при предвидени за почистване 100 000 дка;

- автометене с машина на пътно платно – 37 650 лв. без ДДС, при предвидени 3 000 дка;

-събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо – 54 140 лв. без ДДС, при предвидени 2 000 т.;

- миене с автоцистерна на улични платна и тротоари – 23 460 лв. без ДДС, при предвидени 300 дка;

- извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване – 62 840 лв. без ДДС, при предвидени 2 000 т.;

ІІ. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 2018 г., с § 13 от Заключителните разпоредби е изменен срокът относно влизане в сила на § 6 от Закона. Измененията в § 6 влизат в сила, считано от 31.12.2021 г.

За обезпечаване на разходите, заложени в предложената план - сметка, предлагам за 2020 г. общият размер на промила да се запази: за жилищните имоти – 2.46, а за нежилищните – 4.04, като разпределението за отделните услуги да бъде, както следва:

1. за жилищни имоти:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60

- поддържане и експлоатация на депо – 0.90

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.96

2. за нежилищни имоти:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1.20

- поддържане и експлоатация на депо – 1.80

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04

Предлагам годишният размер на ТБО за 2020 г. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове да бъде, както следва:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

17 578.40

0.96

1.04

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

8 765.12

0.96

1.04

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

5 875.52

0.96

1.04

4

Контейнер пластмасов

240

122

1 282.22

0.96

1.04

5

Контейнер "Мева"

120

122

639.28

0.96

1.04

Във връзка с гореизложените мотиви предлагам Общински съвет-Ямбол да приеме следните решения:

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 и ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020 г.:

ПЛАН-СМЕТКА

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2020 г.

П Р И Х О Д И

1

От такса битови отпадъци

4 350 000

2

Остатък от 2019 г.

300 000

3

Други общински средства и приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

333 461

Общо приходи

4 983 461

Р А З Х О Д И

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 078 000

0

0

0

215 600

0

1 293 600

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

792 600

193 294

197 179

1 150 680

2 333 753

 

- за предварително третиране

-

-

792 600

-

158 520

-

951 120

 

- обезвреждане на отпадъци

-

-

-

101 640

20 328

-

121 968

 

- мониторинг

-

-

-

4 200

840

-

5 040

 

- дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

-

-

-

4 734

947

-

5 681

 

- за източване и транспортиране на инфилтрат от ретензиония басейн

-

-

-

66 400

13 280

-

79 680

 

-за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

-

-

-

16 320

3 264

-

19 584

 

- разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

-

-

-

-

-

10 680

10 680

 

- разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

-

-

-

-

-

1 140 000

1 140 000

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 356 108

0

0

0

0

1 356 108

 

- почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

-

1 356 108

-

-

-

-

1 356 108

ОБЩО

1 078 000

1 356 108

792 600

193 294

412 779

1 150 680

4 983 461

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

17 578.40

0.96

1.04

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

8 765.12

0.96

1.04

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

5 875.52

0.96

1.04

4

Контейнер пластмасов

240

122

1 282.22

0.96

1.04

5

Контейнер "Мева"

120

122

639.28

0.96

1.04

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения,се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2020 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

Приложение № 1 към план – сметка за ТБО

РАЗЧЕТ

за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в регионална депо за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол за 2020 г.

Наименование на дейностите

м.ед.

2019

2020

ед.цена лв. 2019 г.

ед.цена лв. 2020 г.

2019 г.

2020 г.

1

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

 

Всичко по т.1 :

т.

 

20 000

 

53.90

1 155 750

1 078 000

ДДС по т.1 :

 

 

 

 

 

231 150

215 600

Обща стойност по т. 1 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 386 900

1 293 600

2

Предварително третиране на отпадъци

т.

27 000

20 000

29.63

39.63

800 010

792 600

ДДС по т. 2

 

 

 

 

 

160 002

158 520

Обща стойност по т. 2 с ДДС :

 

 

 

 

 

960 012

951 120

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

3.1

Обезвреждане на отпадъци

т

16 200

12 000

8.47

8.47

137 214

101 640

3.2

Мониторинг

мес.

 

4

1 050.00

1 050.00

за цялото РД-3900 за тримесечие - 4 200

4 200

3.3

Дейности необходими при експлоатацията на депото до достигане на проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 

 

 

 

87926 за цялото РД Ямбол 26.92 % - 4 734

87926 за цялото РД Ямбол 26.92 % - 4 734

4 734

3.4

Източване и транспортиране на инфилтрат от ретензиония басейн

м3

16 000

16 000

4.50

4.15

72 000

66 400

3.5

Пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

м3

16 000

16 000

1.99

1.02

31 840

16 320

Всичко по т. 3.1- 3.5

 

 

 

 

 

249 988

193 294

ДДС по т.3.1- 3.5

 

 

 

 

 

49 998

38 659

Обща стойност с ДДС:

 

 

 

 

 

299 986

231 953

4

Обезпечение по чл.60, ал.1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на действащо депо.

т

16 200

12 000

11.04 /x 20%/

4.45 /х 20%/ 0.89 лв

14 418

10 680

5

Отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъците от регионални или общински депа.

т

16 200

12 000

57.00

95.00

923 400

1 140 000

Всичко по т. 4-5

 

 

 

 

 

937 818

1 150 680

6

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

6.1

Ръчно почистване на обществените територии /тротоари, ул.платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи./

дка

100000

100000

9.42

9.49

942000

949 000.00

6

Автометене с машина на пътно платно

дка

18000

3000

12.45

12.55

224100

37 650.00

6.3

Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо

т

2000

2000

27.05

27.07

54100

54 140.00

6.4

Миене с автоцистерна на улични платна и тротоари

дка

600

300

75.44

78.20

45264

23 460.00

6.5

Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

т

3500

2000

32.01

31.42

112035

62 840.00

6.6

Третиране на тротоари с препарати против плевели

кв.м.

 

300000

 

0.01

 

3 000

Обща стойност по т. 6 без ДДС:

 

 

 

 

 

1 377 499

1 130 090

 

ДДС по т. 6

 

 

 

 

 

275 500

226 018

Обща стойност по т. 6 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 652 999

1 356 108

ВСИЧКО РАЗХОДИ БЕЗ ДДС:

 

 

 

 

 

4 521 065

4 344 664

ВСИЧКО РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

5 237 715

4 983 461

 

 

 

 

 

Подробности ще откриете ТУК


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Ицо Хазарта пред 999
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!