Обратно към категорията

Апелативна прокуратура – Бургас отчете значително по-голям брой приключени досъдебни производства

Добавено на: 15.04.2021 15:51
   

Значително по-голям брой на приключените досъдебни производства в сравнение с новообразуваните пред 2020 година отчете Апелативна прокуратура - Бургас. Данните бяха оповестени по време на годишното отчетно събрание, което бе проведено онлайн. В него участие взе г-жа Красимира Филипова – заместник на главния прокурор, прокурорите от Апелативна прокуратура - Бургас, прокурор Пламен Стефанов - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен, прокурор Дойчин Дойчев - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Ямбол, и прокурор Петя Кралева - зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас.

Административният ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас Любомир Петров посочи, че през отчетната 2020 г. е отбелязан спад на регистрираните престъпления и в трите съдебни окръжни района – Бургас, Ямбол и Сливен. Най-съществен е спадът в региона на ОД на МВР-Бургас - с над 26 %. Поради тази причина е напълно обясним спадът на новообразуваните досъдебни производства (ДП) през годината – с 1693 броя или с 15,80 % спрямо предходната година. Спад при новообразуваните ДП има за престъпления по всички глави от Наказателния кодекс (НК), с изключение на общоопасните престъпления, където има лек ръст. Този ръст е обясним с множеството досъдебни производства за престъпления по чл.355 от НК, касаещи нарушения на противоепидемичните мерки срещу разпространението на КОВИД-19. Същевременно броят на приключените през отчетната година досъдебни производства е значително по-голям от броя на новообразуваните ДП - с 1999 ДП, което означава, че през 2020 г. са приключени повече ДП от минали години и това несъмнено е радващ резултат.

През отчетната година е проявена отлична срочност от прокурорите при решаването на преписки и досъдебни производства. Постановени са общо 25 301 прокурорски акта по преписки, от които в срок до 1 месец са постановени общо 99,91 % от тях. Прокурор Петров добави, че прави много добро впечатление, че през отчетната година са решени 25 301 преписки, при 23 836 новообразувани преписки или с близо 1500 повече, което означава, че през 2020 г. са решени и много преписки от предходни години.

В законовия или удължения по надлежен ред срок са приключени всички 11 020 производства или 100 % от тях. Отлична е срочността при решаване на досъдебните производства от прокурорите, като през отчетния период в прокуратурите от апелативния район броят на произнасянията над 1 месец е само 13 и съставлява едва 0,07 % от всички решени 17 860 дела.

В съда през 2020 г. са били внесени 3725 прокурорски акта, което показва увеличение на внесените прокурорски актове всравнение с тези от 2019 г. със 108 акта или с 2,99 %. Така че, въпреки спада на регистрираната престъпност и на новообразуваните дела през отчетната година, има ръст на резултатните дела, тези които са внесени в съда, което несъмнено е позитивен резултат, добави прокурор Петров.

Той посочи, че изцяло положителни са и резултатите при върнатите за допълнително разследване дела, като е постигнат много нисък процент на върнатите за доразследване дела (96 бр.) спрямо внесените в съда прокурорски актове (3725) през 2020 г. – 2,58 %. Радващо е, че този важен за дейността на прокуратурата показател е намалял с 0,10 % през отчетната година, в сравнение с предходната и е намалял с 0,33 % в сравнение с 2018 г., което означава, че може да се говори за положителна тенденция в тази насока, защото с изключение на последните три години, никога процентът на върнатите дела в апелативния район не е бил под 3%.

Вече три години поред се отчита много нисък процент на оправданите лица, с влезли в сила оправдателни присъди. През 2020 г. това са 50 лица, а спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт – 3660 лица, делът е 1,37 %. Радващо е, че този показател трайно е под 2 % през последните години, което несъмнено е отличен атестат за една демократична правна система, представящ нагледно успешния труд на прокурорите от апелативния район, заяви административният ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас.

През отчетната 2020 г. прокурорите от апелативния район са внесли в съдилищата общо 387 искания за взимане на мерки за неотклонение (МНО) „задържане под стража“ – рекордно висок брой искания, от които са уважени 340 или 87,86 %. Прокурор Петров е категоричен, че именно по-честото прилагане на законовите способи за определяне на МНО „задържане под стража“ и „домашен арест“ спрямо извършителите на престъпления в условията на повторност, опасен рецидив, множество престъпления и срещу лица с две и повече дела на производство, е и една от съществените причини за констатираното намаление на регистрираната престъпност в апелативния район през отчетния период, а и през последните 4-5 години.

Изключителен ръст през отчетната година има при делата на специален надзор (СН). През 2020 г. в района на Апелативна прокуратура - Бургас са наблюдавани общо 524 досъдебни производства на СН (38 бр. за 2019 г.; 32 бр. за 2018 г.). От всички наблюдавани дела, взети на специален надзор, са приключени от разследващ орган досъдебните производства по общо 430 дела, внесени в съда са 175 досъдебни производства, а осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 155, при това само 1 лице е оправдано.        

През отчетната година, както и през предходните три години, съществено са подобрени показателите по делата за престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори. Наблюдаваните ДП през 2020 г. са 1123; с приключено разследване – 723 ДП; внесени в съда дела – 473; осъдени лица с влязла в сила присъда – 444; много нисък процент на върнати от съда дела – 1,05 %; много нисък процент на оправдани лица – 1,11 %. Прокурор Петров подчерта, че за тези много добри показатели очевидно допринасят и разпоредените от главния прокурор специализирани полицейски операции срещу разпространението на наркотични вещества, особено в района на училищата.           

Прокурор Петров отчете и подобрени показатели в областта на международното сътрудничество. През 2020 г. прокурорите от апелативния район са изготвили общо 978 акта във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, изготвили са 24 Европейски заповеди за арест и 125 Европейски заповеди за разследване. Участията в съдебни заседания по международно правно сътрудничество са 252. Проведени са и 68 съдебни производства по признаване и изпълнение на присъди на чуждестранен съд.

През отчетния период са получени и образувани общо 1700 преписки по Надзора за законност, от които 1236 са по инициатива на прокурора, като общият брой проверени административни актове е 10 599. Подадените предложения по надзора са 267, при това е важно, че от разгледаните 229 предложения, са уважени 227, а само две предложения не са уважени – несъмнено отличен резултат. Подадените протести през 2020 г. са 75, като от разгледаните протести за целия апелативен район - 60, са уважени 59, а само един протест не е уважен – също отличен резултат, каза още прокурор Петров. Той определи като добри и резултатите и по гражданско-съдебния надзор. През годината прокурорите са предявили общо 103 граждански иска, като са уважени 100 тях.

Ръст е отбелязан в броя на делата по чл. 83 а-е от Закона за административните нарушения и наказания (имуществени санкции на юридически лица за престъпления, извършени от техни представители), като през отчетната 2020 г. общо за района на апелативната прокуратура са внесени от прокурорите 34 мотивирани предложения срещу 34 юридически лица, постановени са 31 първоинстанционни решения, влезли са в сила 29 решения на съда срещу 29 юридически лица, с размер на постановената санкция - 904 243 лева – близо три пъти повече от предходната година.

Прокурор Петров представи и приоритетите за прокуратурите от района на Апелативна прокуратура - Бургас през настоящата 2021 г. Сред тях са подобряване на качеството и срочността на провеждане на разследването и разширяването на възможностите за прилагане на екипния принцип на работа. Приоритетното приключване на делата, взети на специален надзор, и повишаване на резултатността в борбата с престъпленията с особена важност и значим обществен интерес, като корупция, пране на пари, злоупотреби с еврофондове, данъчни и финансови престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици. Апелативна прокуратура - Бургас следва да завиши своята активност по оказване на методическа помощ на прокурорите от окръжните прокуратури по делата от предходни години, делата с по-голяма фактическа и правна сложност. Приоритет остава и активната работата по досъдебните производства срещу лица с две и повече наказателни производства, като необходим акцент в борбата с битовата престъпност.

Друг приоритет ще бъде подобряването на качеството на изготвяните и внасяни в съдилищата прокурорски актове и на активността на прокурорите в хода на съдебното производство с цел избягване връщането на дела от съда и постановяване на оправдателни присъди. Активизирана ще бъде и дейността по надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите, чрез извършване на проверки за законосъобразност на актовете на местните органи на власт и по-специално тези, свързани с разпореждане с недвижимо общинско и държавно имущество, както и на дейността по управление на отпадъците, замърсяване на почви и водни басейни, правомерност на усвоените средства от еврофондове, състоянието на язовири и пътища и незаконното строителство.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Как се правят стрели за огъня на Сирни заговезни?
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!