Обратно към категорията

Как да намалим такса смет за неползвани имоти

Добавено на: 30.10.2022 09:54
   

31 октомври, понеделник, е срокът, в който граждани и юридически лица могат да подадат декларация за освобождаване на част от такса битови отпадъци за следващата година. 
Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Размерът на таксата се определя от общинския съвет за всяка услуга поотделно най-късно до 15 януари на съответната година.
Задължени лица за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци са собствениците на облагаем имот, а когато върху имота е учредено вещно право на ползване – ползвателите.
Когато един имот принадлежи едновременно на двама и повече съсобственици или има повече от един ползвател, всеки от тях дължи такава част от данъка и таксата, съответстваща на идеалната част от правото му на собственост/ползване върху имота, независимо дали обитава/използва имота.
По силата на чл. 71, т. 1, предл. второ от ЗМДТ такса за събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци не се заплаща за имоти, които са незастроени или няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец за това обстоятелство от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.
Законът изисква имотът въобще да не се използва, да не се извършва каквато и да е дейност в него. В случаите, при които имотът не се използва от собственика, а от друго лице /напр. отдава се под наем/ или не се използва от някои от съсобствениците, но се ползва от други, такса се дължи.
За освобождаването от такса задължените лица – собственици и ползватели следва да подадат до 31 октомври на предходната година /чл.71 т.2/ декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. Когато един имот принадлежи на няколко съсобственици или има няколко ползватели, декларацията се подписва от всички задължени лица или се подават декларации от всички задължени лица.
Декларациите по този раздел могат да се подават и по електронен път.
За имотите, които няма да се ползват не се начислява такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Лицата, подали такава декларация, заплащат таксата, определена за поддържане на чистотата на обществените територии.
От звено „Местни данъци и такси" в община Болярово напомнят, че при възобновяване ползването на тези имоти, собствениците са задължени в двуседмичен срок да подадат при тях декларация, за да им бъдат начислени дължимите такси. За коректността на декларациите проверки по места се извършват от кметовете и кметските наместници.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Днес Ви питаме

Видео

Потребители: „Колкото по-мътна е водата, толкова по-висока е цената!”
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!