Обратно към категорията

Конкурс за управител на „ДКЦ-1“ – Ямбол

Добавено на: 10.05.2021 18:40
   

На 23-то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 22 април, общинските съветници приеха предложението на кмета Валентин Ревански и гласуваха да бъде открита процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати специалисти, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

  • кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобит трудов стаж най-малко пет години като икономисти;

  • кандидатите, завършили специалност „Медицина“, е необходимо да имат придобита основна специалност, квалификация по „Здравен мениджмънт“, придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт и най-малко пет години стаж след придобиването ѝ;

  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

  • да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността „Управител на публично предприятие“;

  • да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение.

За участие в конкурса се подава заявление за допускане до участие в конкурса, към което се прилагат два отделни плика.

Първият съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

- автобиография-европейски формат;

- свидетелство за съдимост;

- диплом за завършено висше образование – икономическо или медицинско, диплом /свидетелство за придобита основна специалност - нотариално заверено копие;

- удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – копие;

- копие на трудова и/или осигурителна книжка;

- медицинско удостоверение - общо здравословно състояние;

- копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Вторият плик съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период /2021 г. – 2024 г./.

Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

Документите за участие в конкурса трябва да бъдат заверени с подписа на кандидата. Те ще се приемат в Център за административно обслужване в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, от 14 май 2021 година, петък, до 28 май 2021 година, петък, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

Темата на събеседване с участниците е „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9, се получават в администрацията на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД всеки работен ден до 28 май, петък.

Кандидатите ще бъдат интервюирани от комисия, съставена от представители на Община Ямбол и на Регионалната здравна инспекция, трима общински съветници и юрист.

Комисията ще проведе конкурса на два етапа.

Първо ще бъде проверено съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и ще изготви списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената от тях в подаденото заявление за участие, електронна поща /имейл адрес/.

Вторият етап на конкурса включва събеседване и представяне от кандидатите на подготвената от тях Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията,

Всеки член на комисията ще оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до пет , като максималната оценка е пет по петобалната система.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

Комисията класира участниците в низходящ ред, на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В деня след конкурса комисията ще изготви протокол с класираните кандидати. За резултата от конкурса ще бъде уведомен Общински съвет–Ямбол, който на следващото си заседание трябва да вземе решение за сключване на договор за възлагане на управление от кмета с класирания на първо място участник.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Ямбол, зала 100. На 31 май 2021 година от 9:30 часа ще бъде направена проверка на съответствието на представените документи, а на 1 юни в същия начален час – 9:30 часа, ще започне събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

Сключеният договор с д-р Венцислав Славов за управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ще бъде продължен със срок на заемане на длъжността до провеждане на конкурса за избор на управител на дружеството и вписването му в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Котел се възстановява след наводнението
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!