Обратно към категорията

Окончателно: ВАС отмени заповедта на ОДБХ – Ямбол за евтаназия на стадото на Ана Петрова от Болярово (видео)

Добавено на: 18.06.2020 16:27
   

С решение от 17.06.2020 Върховният административен съд отмени заповедта на ОДБХ – Ямбол за допускане на ветеринари във фермата на Ана Петрова, които да евтаназират животните й. Тя бе издадена на 10.10.2018 след констатиране от страна на властите на заразени с ЧДПЖ овце.
СреВ мотивите на съда се казва: „В разглеждания казус липсват убедителни доказателства за развитието на болестта ЧДПЖ във времето в конкретния регион и степента на разпространение, както и за спазване на последователността на мерките за контрол на заболяването според практическото ръководство.”
Решението на ВАС завършва така:
Анализът на доказателствата по делото през призмата на изложените от административния орган фактически основания за произнасянето на заповедта опровергава извода за създадена непосредствена опасност за здравето на хора и животни в процесния животновъден обект. По изложените по-горе съображения настоящият състав на ВАС, пето отделение намира, че фактическото основание за издаване на заповед № Я-3-702/10.10.2018г. на директора на ОДБХ-Ямбол не е било налице, и касационното оплакване в тази насока е основателно.
Вижте реакцията на Ана Петрова първо пред 999:
Ето и целият текст на решението:
РЕШЕНИЕ

 

№  7606

София,  17.06.2020

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният административен съд на Република България -  Пето отделение ,  в  съдебно   заседание  на дванадесети февруари две хиляди и двадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИАНА ДОБРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

ЕМАНОИЛ МИТЕВ

при секретар     Николина Аврамова

и с участието

на прокурора    Георги Христов

изслуша докладваното

от съдията         ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА      

по адм. дело № 13004/2019. Document Link Icon

 

Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Х. Христов чрез адв. Чакърова и адв. Шейтанов против решение № 156, постановено по адм. д. № 54/2019г. от Административен съд-Сливен, с което е отхвърлена жалбата на касатора против заповед № Я-3-702/10.10.2018 г. на директора на Областна дирекция за безопасност на храните (ОДБХ-Ямбол), с която на основание чл. 138, ал. 2 във връзка с чл. 138, ал. 1, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е разпоредено: 1. Да бъде заличена регистрацията на животновъден обект 8720-0355, находящ се в град Болярово, , община Болярово; 2. Да се обезсили издаденото удостоверение за регистрация по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД) на обекта по т. 1 с № 2645/20.12.2016 г. издадено от ОДБХ-Ямбол; 3. Да се извърши умъртвяване на всички дребни преживни животни в ЖО 8720-0355 и да се извърши унищожаване на труповете и съпътстващия материал по начин, гарантиращ неразпространението на заболяването - трупозаравяне и третиране с антибактериален и антивирусен препарат съгласно Наредба 19/06.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете. Тази дейност да се извърши на място, определено от кмета на община Болярово по начин, който да гарантира неразпространението на заболяването "Чума по дребните преживни животни" в същия животновъден обект, установено с протокол 17ЧДП/18.07.2018 г. на НДНИВМИ град София; 4. На основание чл. 138, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е определен състава на комисията в чието присъствие да се извърши умъртвяването на животните по т. 3 от настоящата заповед.

В касационната жалба са изложени подробни доводи за нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и принципи на административния процес при постановяване на обжалваното съдебно решение. Иска се отмяна на съдебния акт.

Ответната страна-директорът на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Ямбол чрез юрк. Вутов и юрк. Кулишев оспорват касационната жалба с доводи за нейната неоснователност и за правилност на съдебния акт.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното: Касационната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес от обжалването и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

За да постанови обжалвания правен резултат, първоинстанционният съд приема от фактическа страна следното:

Х. Христов е собственик на животновъден обект с peг. № 0528400046 (8720-0355), находящ се в град Болярово, извън регулация (Удостоверение за регистрация на ЖО № 2645 от 20.12.2016 г., л. 101 от адм.д. № 256/2018 г. на АС Ямбол), в който, видно от приложеното извлечение от регистър на обектите с епизоотично значение към 09.08.2018 г., са регистрирани общо 203 бр. овце. (л. 16-41 от адм. д. 256/2018 г. на АС Ямбол). Представени по делото пълномощни установяват, че Христов упълномощава А. Петрова да го представлява пред всички институции в страната, както и да управлява собствения му животновъден обект (л. 127-131 от делото).

С писмо за изпращане на проби за изследване № 66 от 24.06.2018г. ветеринарният лекар В. Вълков изпраща до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) "Екзотични и особено опасни инфекции" 99 бр. проби с молба да бъдат изследвани. (л. 64-67 от адм.д. 256/2018 г. на АС Ямбол).

Според приложения към преписката протокол от изпитване № 17 ЧДП от 18.07.2018 г., на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Изпитвателна лаборатория "Екзотични и особено опасни инфекции" са установени положителни резултати за наличие на антиген и на геном на вируса на чума по 2 бр. дребни преживни животни с посочени ушни марки в протокола, в животновъдното стопанство на касатора (л. 76-77 на адм. д. 256/2018 г. на АС Ямбол).

На 18.07.2018 година е издадена заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с която е обявено вторично възникнало огнище на чума по дребните преживни животни в животновъден обект с peг. № 8720 - 0355, находящ се в град Болярово, област Ямбол. Във връзка с това е наредено принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни в засегнатия животновъден обект, както и контактните му животновъдни обекти. (л. 72-73а адм. д. № 256/2018 г. на АС Ямбол). Със заповед № Я-З-505 от 19.07.2018 г. на директора на ОДБХ-Ямбол са определени служители от ОДБХ-Ямбол, които да изпълняват мерките по заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., от изпълнителния директор на БАБХ. (л. 143 адм. д. № 256/2018 г. на АС Ямбол). Съдът приема също така, че на същата дата-18.07.2018г. ветеринарни лекари от ОДБХ-Ямбол предприемат действия за извършване на диагностично изследване във връзка с положително реагирали животни на заболяването –чума по дребните преживни животни (ЧДПЖ) в животновъдния обект № 8720-0355, собственост на Х. Христов, но след телефонен разговор с управителя на стопанството им е отказан достъп до стопанството. Тези обстоятелства са отразени в съставен на същата дата констативен протокол. На следващия ден отново е съставен констативен протокол от ветеринарните лекари-д-р Колев, д-р Молдованов и д-р Ангелов с отразяване, че отново не е допуснат официален орган в цитирания животновъден обект за извършване на диагностични изследвания. На 20.07.2018г. са предприети нови действия за проверка на обект № 8720-0355 в гр. Болярово, които също не дават резултат поради недопускане на ветеринарните лекари в стопанството, което отново е обективирано в констативен протокол. Такъв е съставен и на 31.07.2018 г., като в него е отбелязано, че след недопускането на входа на стопанството е поставена покана до собственика да се яви на 03.08.2018г. в сградата на ветеринарната лечебница на гр. Болярово. На 03.08.2018г. на входа на животновъдния обект е поставено уведомление с изх. № Я-3044 от 25.07.2018 г. издадено от директора на ОДБХ - гр. Ямбол за мерките във връзка с възникналата особено опасна болест "Чума по дребните преживни животни". (л. 155-156 на адм. д. № 256/2018 г. на АС Ямбол).

Първоинстанционният съд отбелязва в мотивите си и приобщения по делото видеозапис на телевизионно предаване на телевизия „Алфа“, отдолу Атака, идентичен със запис в архива на телевизията на предаването „В окото на бурята“, с отразено гостуване на адв. Шейтанов, процесуален представител на касатора, от който запис са установени отказите на представителя на животновъдния обект А. П. да разреши вземането от доктор Колев на кръвни проби от животните в процесния обект и причините за това.

Посочено е също така, че издаденото наказателно постановление № НП ЧДПЖ-01/23.08.2018г., с което директорът на ОДБХ-гр. Ямбол налага на Х. Христов глоба в размер на 1900 (хиляда и деветстотин) лева, за нарушение по чл. 132, ал. 1, т. 18, във вр. чл. 117, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗВМД, за това, че на 03.08.2018 г. при поискване на достъп до животновъден обект № 8720 - 0355 и до животните в него, след като актосъставителят д-р Колев се легитимира като длъжностно лице и е посочен като такъв от свидетели по акта за установяване на административно наказание, за да вземе повторни проби за диагностично изследване, съгласно т. V, подточка 3 от заповед № РД 11 - 1349 от 18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, не е допуснат до обекта и животните в него, е отменено с влязло в сила решение на АС-Сливен.

При тази фактическа обстановка първоинстанционният съд приема от правна страна, че оспорената пред него заповед № Я-З-702/10.10.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Ямбол, е законосъобразен административен акт, издаден от материално компетентен орган, при спазване на процесуалните правила, в съответствие с материалните правни норми и целта на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

На спорния по делото въпрос според първоинстанционния съд- дали посочените в процесната заповед действия на собственика на животновъдния обект или неговите ползватели, изразяващи се в недопускане на представители на ОДБХ Ямбол в него, неоказване на необходимото съдействие при изпълнение на служебните им задължения, свързани с диагностични изследвания във връзка с положително реагирали животни на заболяването „чума по дребните преживни животни“ и закупуването на ветеринарномедецински препарати без рецепта, представляват груби нарушения на ветеринарномедицинските изисквания, съдът отговаря положително.

Съдът се позовава на установените по делото откази на собственика и ползвателите на животновъден обект 8720-0355 в гр. Болярово на посочените в констативните протоколи, съставени от длъжностни лица на ОДБХ-Ямбол дати-(18.07.2018 г., 20.07.2018 г., 31.07.2018 г. и 03.08.2018 г.), част от които не са включени в обстоятелствената част на оспорената заповед, да бъдат допуснати последните за изпълнение на заповед № 1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, с която е обявено вторично огнище на ЧДПЖ в обект 8720-0355, собственост на Х. Христов и е разпоредено евтаназиране по хуманен начин на всички ДПЖ в него.

Като анализира нормативно дефинираните в Закона за ветеринарномедицинската дейност понятия „ползвател“ (§ 1, т. 79а от Допълнителните разпоредби на ЗВМД) и „груби нарушения“ (§ 1, т. 15 от ДР на ЗВМД), съдът приема, че А. Петрова е ползвател по отношение на процесния животновъден обект, тъй като е лице, което осъществява дейност в обект, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова собственост от една страна, а от друга приема, че в нарушение на чл. 132, ал. 1, т. 18 от ЗВМД, съгласно която разпоредба собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи, ползвателят не изпълнява задължението си по чл. 132, ал. 1, т. 18 от ЗВМД да осигури постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи на БАБХ, поради което същите не могат да изпълнят дейности от тяхна компетентност съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗВМД, което представлява грубо нарушение на изискване на същия закон.

Според съда показанията на допуснатите и изслушани по делото свидетели-Т. Томов, М. Минев и П. Пасков не опровергават установената и възприета от административния орган и съда фактическа обстановка. Техните показания не са конкретни, не изясняват случилото се на отразените в констативните протоколи дати, а св. Пасков дава показания за период, който не е относим към преценката за посочените в заповедта обстоятелства.

С необжалваемата по силата на закона (чл. 47, ал. 2 във връзка с ал. 7 от ЗВМД) заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е обявено вторично възникнало огнище на чума по дребните преживни животни в животновъден обект с per. № 8720 - 0355, находящ се в гр. Болярово, област Ямбол, което заболяване, безспорно според съда създава непосредствена опасност за други животни, поради силно заразния си характер, доколкото е посочено в заповед № РД 09-641/06.07.2006 г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 47, ал. 1 от ЗВМД, поради което действията на ползвателя на животновъден обект с peг. № 8720-0355, с които пречи на контролните органи от БАБХ, да изпълнят дейности от тяхна компетентност съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗВМД, следва да се характеризира като "грубо нарушение" по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗВМД. С това според съда са установени фактическите основания за издаване на оспорената заповед, като съобразно тези факти, административният орган правилно прилага материалния закон, а именно разпоредбата на чл. 138, ал. 1, т. 2 от ЗВМД, като заличава регистрацията на животновъден обект и обезсилва издаденото удостоверение за регистрация. Съгласно чл. 138, ал. 2 от ЗВМД в условията на обвързана компетентност директорът на ОДБХ Ямбол включва и разпореждане за умъртвяване на животните на място и насочване за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Административният съд намира издадения административен акт за съразмерен на целите посочени в чл. 2 и чл. 7 от ЗВМД.

Обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано.

Неоснователно е касационното оплакване за нарушение на съдопроизводствените правила при постановяване на обжалваното решение на Сливенския административен съд. По делото са събрани допустими и относими доказателства след разпределение на доказателствената тежест на основание чл. 170 от АПК, които обаче са обсъдени в нарушение на правилата на логическото мислене, които регулират дейността на съда по преценката на доказателствата и доказателствените факти, което води до необоснованост на съдебния акт и като краен резултат водят и до нарушение на материалния закон при постановяване на правния резултат.

Оспорената пред административния съд заповед № Я-3-702/10.10.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Ямбол е издадена на основание чл. 138, ал. 2 във връзка с чл. 138, ал.1, т. 2 от ЗВМД, поради извършени „груби нарушения“ на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на животни при установено заболяване –чума по дребните преживни животни в животновъден обект 8720-0355, находящ се в гр. Болярово, в който е обявено огнище на заболяването със заповед № 1349/18.07.2018г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните. В съобразителната част на административния акт са посочени фактическите основания за издаването й, и по-конкретно: 1. Данните в протокола от лабораторното изследване на 99 броя животни (83 овце и 16 кози), установяващи наличие на заболяването при 2 броя овце от животновъдния обект на касатора, които обосновават издаването на заповед № 1349/18.07.2018г. на изп. директор на БАБХ за обявяване на вторично огнище на заразяване в обекта и е разпоредено евтанизирането на всички животни; 2. В заповедта е посочено и приложението към заповед на БАБХ, с което е създадено практическото ръководство за борба с чума по дребните преживни животни, в което подробно са описани всички характеристики на вируса, причиняващ ЧДПЖ, начина на предаване на инфекцията; 3. Описано е посещението на ветеринарните лекари от ОДБХ-Ямбол в процесния обект и опита им за влизане в него, както и отказа на ползвателите да ги допуснат единствено за датата 19.07.2018г., като действията им са посочени като нарушаващи разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19 от 6.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете, съгласно която Българската агенция по безопасност на храните осигурява условия за извършване на периодични посещения в животновъдните обекти, в които има животни от възприемчивите видове, включително извършване на клиничен преглед на тези животни, а при необходимост - и взимане на проби за лабораторно изследване; 4. Уведомяването от ОДБХ-Ямбол на Районна прокуратура гр. Елхово за осуетяването на действията на БАБХ да изпълнят задълженията си по закон; 5. Съставянето на акт за установяване на административно нарушение след недопускане в обекта на служители на ОДБХ-Ямбол на 03.08.2018г.; 6. Подаването на заявления от 12.09.2018г. и от 18.09.2018г. от ползвателя на животновъдния обект 8720-0355 до официалния ветеринарен лекар на община Болярово за умрели общо 11 броя животни в обекта; 7. Закупуване на лекарствени средства и превързочни материали от ползвателя на обекта на 27.08.2018г. с адресат на продажбата-„Клуб за спортни гълъби“, подходящи за лечение на дребни преживни животни без издадена рецепта от ветеринарен лекар. В заключение административният орган приема, че е създадена непосредствена опасност от разпространение на заболяването –чума по дребните преживни животни и поради неосигуряване на постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи на БАБХ, изразяващо се във възпрепятстването им да изпълнят мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването ЧДПЖ и създаване на непосредствена опасност за живота и здравето на други дребни преживни животни при ситуиране на действащо огнище на заболяването и неизпълнение на мерките за ликвидиране на заболяването, поради което разпорежда заличаването на обекта, обезсилване на удостоверението за регистрация и умъртвяването на животните.

Според първоинстанционния съд спорния по делото въпрос е дали посочените в процесната заповед действия на собствениците, респективно ползвателите на животновъдния обект, изразяващи се в недопускане на представители на ОДБХ Ямбол в него, неоказване на необходимото съдействие при изпълнение на функциите им и закупуването на ветеринарномедицински препарати без рецепта, представляват груби нарушения на ветеринарномедицинските изисквания. Продължението на спорния въпрос по делото според настоящия състав е обвързан от дефиницията на понятието „груби нарушения“ по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗВМД, според която разпоредба груби нарушения са нарушения на изискванията на този закон или нормативните актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби. В разглеждания казус настоящият състав на ВАС намира, че доказателствата по делото опровергават изложените в оспорения пред първоинстанционния съд административен акт фактически основания по следните съображения:

На първо място, от данните в протокола за лабораторното изследване на животните не става ясно какъв е броя на всички изследвани животни от животновъдния обект на касатора, за да бъде преценено количественото съотношение между заразените и здравите животни, което да определи от своя страна непосредствената опасност от болестта, след като е установено наличие на заболяването само при 2 броя овце. Не са изложени обективни факти, установяващи безспорното наличие на болестта по животните и съображенията за вземането на крайните мерки за преодоляването й. Според практическото ръководство за борба с чума по дребните преживни животни, приложение към заповед № РД11-166/23.01.2018г., (практическото ръководство) част от което е инкорпорирано в заповедта на директора на ОБДХ-Ямбол, действията на компетентните органи и мерките, които вземат при съмнение и потвърждение на болестта са последователни и включват мерки при съмнение и мерки при потвърждение на болестта. В разглеждания казус липсват убедителни доказателства за развитието на болестта ЧДПЖ във времето в конкретния регион и степента на разпространение, както и за спазване на последователността на мерките за контрол на заболяването според практическото ръководство. В този контекст следва да се обсъди и противопоставянето, предприето дори и чрез медиите, на собственика и ползвателите на животновъдния обект № 8720-0355 на действията на компетентните органи, продиктувани от задължения, разписани в закона, което дори да се определи като грубо нарушение на ветеринарномедицинските изисквания, не е довело до непосредствена опасност за здравето на хора и животни в конкретния случай. Доказателства за противното не са представени по делото.

На второ място-както правилно съобразява и първоинстанционният съд, недоказано е обстоятелството, посочено в оспорената заповед за закупуване на лекарствени средства и превързочни материали от ползвателя на обекта, подходящи за лечение на дребни преживни животни без издадена рецепта от ветеринарен лекар, а за обявените от П. 11 броя умрели животни няма доказателство да са били заразени с чума. Нещо повече, доказателствата по делото –показанията на свидетелите Томов, Минев и Пасков, които дори да не са присъствали на конкретните дати на проверките, посочени в заповедта на директора на ОДБХ, установяват доброто здравословно състояние на стадото в животновъдния обект през различни периоди в рамките на периода м. юли-септември 2018г., а от представената справка от Българска агенция по безопасност на храните (лист 80 от делото) за наличните животни към датата на произнасяне на административния акт се установява, че 203 броя овце, отглеждани в животновъдния обект на касатора са живи, включително и двете овце с посочените по-горе ушни марки с установени положителни резултати за наличие на антиген и на геном на вируса на чума.

На последно място- независимо, че нормата на чл. 138, ал. 2 във връзка с чл. 138, ал. 1, т. 2 от ЗВМД е на обвързана компетентност и органът не разполага с друго законосъобразно решение, във всички случаи правомощието може и следва да бъде упражнено от директора на Областна дирекция за безопасност на храните –Ямбол само ако в конкретния случай са налице безспорни доказателства за наличието на груби нарушения на изискванията на този закон или нормативните актове по прилагането му, които действително са довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби.

Обстоятелството, че с необжалваемата по силата на закона заповед № РД 11-1349/18.07.2018г. на изпълнителния директор на БАБХ е обявено вторично възникнало огнище на болестта чума по дребните преживни животни в животновъден обект с рег. № 8720-0355 и е разпоредено принудителното убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни в засегнатия животновъден обект не освобождава директора на ОДБХ-Ямбол от събиране на безспорни доказателства в производството по издаване на оспорената заповед и от собствена преценка и изложение на фактическите обстоятелства, които да обосноват непосредствената опасност за здравето на хора и животни по смисъла на посоченото в оспорената заповед правно основание по чл. 138, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 на ЗВМД.

Анализът на доказателствата по делото през призмата на изложените от административния орган фактически основания за произнасянето на заповедта опровергава извода за създадена непосредствена опасност за здравето на хора и животни в процесния животновъден обект. По изложените по-горе съображения настоящият състав на ВАС, пето отделение намира, че фактическото основание за издаване на заповед № Я-3-702/10.10.2018г. на директора на ОДБХ-Ямбол не е било налице, и касационното оплакване в тази насока е основателно.

Като разсъждава в обратна насока административният съд постановява необосновано и в противоречие с материалния закон решение, което следва да бъде отменено с настоящото. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което след отмяната му следва да бъде постановено ново по съществото на спора, с което бъде отменена заповедта на директора на ОДБХ-Ямбол.

Воден от горното, ВАС, пето отделение

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 156, постановено по адм. д. № 54/2019г. от Административен съд-Сливен и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ заповед № Я-3-702/10.10.2018 г. на директора на Областна дирекция за безопасност на храните.

Решението е окончателно.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Коментари

#2 Светла 19.06.2020 12:09

След дъжд качулка! Избиха животните, унищожиха животновъдството и никаква отговорност. Кога ще има осъдени за злодеянията?

 

 

#1 Krasimir 19.06.2020 06:24

I v Kanada se radvame za teb, Ani !!!


Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Да сбъднеш мечта!
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!