Обратно към категорията

ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА ЗА МИГ-ТУНДЖА

Добавено на: 18.12.2022 16:05
   

«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ТУНДЖА»

 Интервю с Георги Митев – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа

 

Измина още една година от работата на МИГ – Тунджа, как ще определите изпълнението на Стратегията за изминалото време?

Отиващата си  2022 година е поредната успешна година за МИГ „Тунджа“.                       При общ финансов ресурс на Стратегията за ВОМР за финансиране на проекти в размер на 8 135 263,05 лева  договорения ресурс по сключените към края на 2022 година 34 административни договори за безвъзмездна финансова помощ е  5 980 899,91 лева, което 73,52 от  одобрените средства в СВОМР на МИГ-Тунджа по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“.  Този  сравнително висок процент на договаряне  нарежда МИГ-Тунджа сред първите десет МИГ в страната,  като  бих отбелязал факта , че по-голямата част от тях са одобрени и работят две години преди одобрението на МИГ-Тунджа.Реално възстановените средства на бенефициетите по изпълнени/изпълнявани от тях договори  са  в размер на 3 454 339,16 лева.

През 2022 година МИГ-Тунджа започна напрактика да прилага сключения в края ва 2021 година важен анекс към Споразумението за прилагане на Стратегията за ВОМР. Допълнителното споразумение, което МИГ-Тунджа подписа с  УО на Програмата за развитие на селските райони и  Управляващите огани на четирите Оперативни програми – ОПИК, НОИР, ОПРЧР и ОПОС, страни по Споразумението,  е във връзка с  т.нар. „преходен регламент“ за ЕЗФСР –   Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година. Основните моменти в анекса са свързани със:

  • Промяна на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР по ПРСР  - до 30 юни 2025 година
  • Увеличаване на финансовия ресурс за финансиране на проекти към Стратегията за ВОМР по мерки от ПРСР с общо 799 000 лева, разпределени както следва:

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000 лева

Мярка 6.4.1. Инвестиции в покрепа на неземеделски  дейности “ – 99 000 лева

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура “ – 500 000 лева.

Допълнителният финансов ресурс бе включен в бюджетите на обявените през 2022 година приеми по посочените по-горе мерки.

 

Колко проекта са реализирани към момента  с подкрепата на МИГ – Тунджа?

Към момента изпълнени и в процес на изпълнение са общо 34 договора на 23 бенефициента  с обща стойност на проектите  6 530 098,63 лева и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 6 068 665,54 лева. Разпределението по програмите на Стратегията за ВОМР е следното:

Програма за развитие на селските райони: Брой проекти-17, Обща стойност на проектите - 2 193 718.97 лв., Обща стойност на БФП- 1 852 000.21 лв.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“: Брой проекти -  4                      Обща стойност на проектите - 1 197 143.27 лв., Общ размер на БФП - 1 077 428.94 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: Брой проекти- 7 , Обща стойност на проектите - 1 267 643.34 лв., Общ размер на БФП - 1 267 643.34 лв.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: Брой проекти- 5 , Обща стойност на проектите - 831 445.45лв., Общ размер на БФП - 831 445.45лв.

Оперативна програма „Околна среда“ : Брой проекти- 1 , Обща стойност на проекта -                  1 040 147.60 лв.., Общ размер на БФП - 1 040 147.60 лв.

Изцяло изпълнени и разплатени са общо 15 проекта,от които:  7 по ОПРЧР, 4 по ОПНОИР, 3 по ОПИК и 1 по ПРСР.

 

Кои проекти според вас имат най-голяма добавена стойност ?

Всеки един от реализираните проекти към Стратегията за ВОМР дава своя специфичен принос към добавената стойност за територията на МИГ-Тунджа.

През годините МИГ-Тунджа се превърна в значим фактор за  социално-икономическото развитие на обшина Тунджа.  Не само с  възможността да бъде осигурен реален достъп до европейски средства на различни бенефициенти от публичния, стопанския сектор и нестопанския сектор от територията на общината, но и с реалното въздействие, което тя  със своята дейност има върху развитието на местните общности и изграждането на капацитет.

В процеса на прилагане на СВОМР на МИГ-Тунджа е постигната добавена стойност (укрепване на местния капацитет, нови за територията дейности, методи и/или подходи за овластяване на местната общност и др.,) и проактивна комуникация с многообразие от комуникационни канали. ВОМР подобрява социалния капитал и местното управление на територията на МИГ-Тунджа, като предизвика промяна в поведението на ключови участници от заинтересованите страни и големи групи от населението. Промените в поведението са свързани с:

  • Промяна в модела на мислене и нагласите - чувство на принадлежност към територията, по- висока мотивация, оправдано самочувствие, които са необходими за формирането на определено поведение;
  • Развитие на способностите и капацитета на индивидуалните и колективните участници в процесите на развитие на територията и прилагането на Стратегията за ВОМР - доверие, реципрочност, сътрудничество и мрежи;
  • Появата на нови възможности - достъп до ресурси и социална подкрепа (умения, знания, съвети).

 

Можете ли да посочите проектите, които са иновативни и различни?

Трудно ми е преценя.  Може да се каже, че почти всеки един от проектите е различен сам по себе си и се откровява с нещо различно спрямо другите. Както  в рамките на общата визия на Стратегията за ВОМР, така и по отношение на допустимите инвестиции в рамките на отделните програми, включени в Стратегията.

Съгласно дефиниция на Генерална Дирекция (ГД)  Земеделие и развитие на селските райони на ЕК : Иновация е нова идея, която се доказва като успешна в практиката. Иновацията може да бъде технологична, не-технологична, организационна и социална. Иновацията може да е нов продукт, практика, услуга, производствен процес или организация.

Съгласно Наръчника от Осло  иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособноста на фирмите.

В този смисъл и на базата на дефинициите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони”  и Наръчника от Осло за дабъде един проект иновативен следва  чрез инвестициите по проекта ще въведе нова за територията на МИГ – Тунджа практика / продукт / услуга и/или нови за бенефициента  продукти и/или услуги.

Безспорно, като иновативен може да бъде посочен проекта „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“.

Бихте ли казали нещо повече за този проект и за ползите от създаването на марката?

Проектът „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“ е с бенефициент община Тунджа. Стойността на проекта и на БФП е 29 320.60 без ДДС. По проекта се предвижда създаване на регионална колективна марка, основана на местната идентичност, обединяваща символно местното културно наследство, местните изделия и храни. Проектът ще включва дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги и провеждане на специални промоционални и информационни кампании за популяризиране и утвърждаване на регионалната колективна марка, изготвяне и разпространение на Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции, създаване на две малки местни тържища за сертифицирани продукти в населени места на община „Тунджа“. С реализирането на проекта ще бъде формулиран и приложен комплексен пълноценен интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености. Създаването на регионална колективна марка ще създаде предпоставки за популяризиране както на местните продукти, така и на територията на община „Тунджа“ като цяло. Марката е полезна за т.нар. „добавени стойности“ на съответните продукти от територията, засилва маркетинговия ефект, който се търси от определени продукти и услуги

Какви мерки предстои да бъдат открити през следващата година?

През 2023 година предстои да бъдат открити приеми  по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ –Мярка 6.4.1. Инвестиции в покрепа на неземеделски  дейности“ и мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг  на  селскостопански продуктти.   Процедурите за прием ще стартират в рамиките на първот тримесечие на година, както бюджетите по съответните приеми ще бъдат формирани на база остатъчни средства от осъществените приеми през 2022 година след одобрението на проектите от МИГ. Призовавам потенциалните кандидати  от територията на МИГ-Тунджа  да бъдат активни, иновативни  и да готвят качествени проекти предложения за реализиране на техните инвестициони намерения.

Започна работата по изготвяне на Стратегиите за ВОМР за  програмен период 2023-2027.  Какво ще е новото при МИГ-Тунджа?

През следващата 2023 година започва реалната работа и за подготовката на новите Стратегии за ВОМР на местните инициативни групи.  През 2022 стартира и приключи прием на проектни предложения по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“. МИГ-Тунджа   се включи в този процес с  дейности по подготовка на своя и  отново с многофондово финансиране Стратегия за ВОМР, подавайки проектно предложение по подмярка 19.1. МИГ „Тунджа“ кандидатства с проект, в хода на изпълнението на който ще бъде създадена Местна инициативна група с нова територия на действие. Територията на новосъздадената МИГ ще включва територията на община Тунджа , на която понастоящем оперира МИГ „Тунджа“ и три населени места от община Сливен, граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба.                        Към настоящия момент е приключила оценката за административно съответствие и допустимост и пректното предложение на МИГ-Тунджа се намира на етап техническа и финансова оценка, която се очаква да приключи до края на 2022 година. През м.януари 2023 очакваме да сключим договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“,  с което на практика ще стартира подготовката на новата Стратегия за ВОМР.

Публикацията е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Днес Ви питаме

Видео

60 години любов, разбирателство и подкрепа
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!