Обратно към категорията

ПРИКЛЮЧИ И ВТОРИЯТ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG005M2OP001-19.424 - МИГ-ТУНДЖА–МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

Добавено на: 06.12.2020 11:54
   

При голям интерес от страна на бенефициентите приключи и втория прием на МИГ – Тунджа по процедура BG005M2OP001-19.424 - МИГ-Тунджа–Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” с общ бюджет   500 000 лева. По втория прием на процедурата бяха входирани  4 проектни предложения.  

Проектно предложение   „Ремонт на смесен магазин в с. Чарган”  е с кандидат „Сървис партнърс „ЕООД.  Неговата стойност 52145,92 лева,като  размерът  на безвъзмездната финансова помощ е 39109,44 лева, а съфинансирането – 13036,48 лева.

Другото подадено  проектното предложение е  „Закупуване на оборудване за цех за производство на продукти от велпапе ” с кандидат „Заира- ДТ“ на   стойност  112870,00 лева, като размерът  на БФП е 84652,50 лева, а съфинансирането  28217,50 лева.

В сферата на  новите технологии е проектното предложение „Създаване на сайт и платформа за интернет търговия”   с кандидат „Т-РЕКС ПАУР“ на стойност 71918,60 лева, с  размер на БФП -53938,96 лева и съфинансиране -17979,64 лева.

 Проектното предложение„Иновативни решения за дигитализация на вътрешни процеси и контрол“ с кандидат„ЕФ ЕНД БИ ДИГИТАЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД  е на най-висока стойност 199 000,00 лева, от които размер на БФП - 99500,00 лева, съфинансиране -99500,00 лева.

По мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” на първи прием бяха подадени  пет проектни предложения:

  • Проектно предложение „Закупуване на технологично оборудване за ,,Ветеринарна амбулатория - втора категория“ с кандидат ЕТ д-р вет - Манол Карадаев на стойност                 133 305, 60 лв. със  стойност на БФП – 99979,20 лв.
  • Проектно предложение с наименование „Подобряване на  дейността  на  База за ремонт на селскостопанска техника на "Симпа Агри" ЕООД чрез закупуване на стелажно оборудване,   машини  и подемно-транспортно средство – газокар“ с кандидат „Симпа Агри” ЕООД  на стойност 123482.00 лв. със стойност на БФП – 92611,50 лв.
  • Проектно предложение с наименование „Ремонт и закупуване на оборудване за смесен магазин в с.Чарган“ с кандидат СЪРВИС ПАРТНЪРС ЕООД - стойност на проектното предложение 76 978.74 лв.и стойност на БФП – 57734,36 лв.
  • Проектно предложение с наименование „Оборудване и пускане в експлоатация на естетичен център“ с кандидат БЮТИ Тунджа ООД със стойност на проектното предложение 121621.03 лв. и стойност на БФП – 91217,25 лв.
  • Проектно предложение с наименование „Инвестиции в оборудване за фирма "Заира-ДТ" ЕООД с кандидат ЗАИРА – ДТ ЕООД със стойност на проектното предложение 131450.39 лв. и стойност на БФП – 98579,89 лв.

На етап Административно съответствие и допустимост отпаднаха проектните предложения на БЮТИ Тунджа ООД  за „Оборудване и пускане в експлоатация на естетичен център“ и на ЗАИРА – ДТ ЕООД за „Инвестиции в оборудване за фирма "Заира-ДТ". Останалите проектни предложения са предложени за финансиране.

Целта на процедура BG005M2OP001-19.424 - МИГ-Тунджа–Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” е диверсификация    на икономиката на територията на МИГ-Тунджа, преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ, усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности, развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Тя е насочена към земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите както и  стопанството на кандидати  земеделски стопани,което  трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над левовата равностойност 8 000 евро.  По тази мярка се финансират дейности свързани с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги),производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за на ЕС (т.е. неземеделски), развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаяти (включително участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

На Бабинден: За избора да родиш у дома 3 деца без лекарска помощ
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!