Обратно към категорията

33 точки ще разгледа на заедание днес Общински съвет „Тунджа

Добавено на: 28.12.2023 09:24
   

 На 28.12.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

                                                                                                                             

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Отмяна на Решение № 903, взето по т. 15, Решение № 906, взето по т. 18, Решение № 907, взето по т. 19 и Решение № 908, взето по т. 20, от дневния ред по Протокол № 46/28.10.2022 г. на заседание на Общински съвет „Тунджа“.
 2. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа“ за 2023 г.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, Малка грантова схема по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм, Договор № BGJUSTICE-4.002-0009.
 4. Даване на съгласие за партньорство при реализацията на Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси„ 2021-2027 г.
 5. Удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Отдаване под наем на имущество – общинска собственост за осъществяване на здравна дейност.
 10. Продажба на общински движими вещи.
 11. Дарение на движима вещ – общинска собственост на Областна дирекция на МВР –Ямбол за нуждите на РУ „Полиция“ – Тунджа.
 12. Промяна на собственост - от публична в частна общинска собственост.
 13. Промяна на собственост - от публична в частна общинска собственост и даване на съгласие за сключване на предварителен договор.
 14. Предложение за одобрение и приемане на инвестиция на територията на Община „Тунджа“, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол през 2023 г.
 15. Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на територията на община „Тунджа“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и за стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора.
 16. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 г.
 17. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 18. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 19. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 25. Определяне на представител на Общински съвет „Тунджа“ в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
 26. Определяне на представител на Общински съвет „Тунджа“ в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
 27. Попълване състава на ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие. ”
 28. Определяне на представител на Общински съвет в Областен съвет за развитие на област Ямбол.
 29. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2024 г.
 30. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” за 2024 година.
 31. Приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2024 година.
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

ЛИКЪТ НА БОТЕВ Е ИЗРИСУВАН НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ОКОП
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!