Обратно към категорията

Продължава недоволството в Болярово срещу намерение за добив на злато (видео)

Добавено на: 09.09.2020 12:14
   

Съобщения на сайтовете на австралийската компания Raiden Resources и на канадската Velocity Minerals Ltd, че всяка от тях поотделно придобива 100 % върху правата за проучване на златно находище в общините Болярово и Елхово, предизвикаха остри реакции от страна на местна власт и граждани в община Болярово.

Само преди дни в Болярово беше учредена Местна гражданска инициатива и организирана подписка до местния Общински съвет и до областния управител с искане да не одобряват устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово.

Това е поредния опит на местните хора да спасят жилищата си, децата и природата от вредни производства.

Интересите към евентуалните залежи на природни богатства в недрата на Странджа планина са от години. Проучвания в този район е имало още през 60-те години на миналия век, но резултатите от тях са известни само на хората, свързани с Минно-геоложкия университет и Националния геоложки фонд.

Принципно са държавна собственост!

Но проверка на 999 установи, че всеки геолог може да се сдобие с тях срещу 20 лв. на час и/или срещу 7 стотинки за копие на страница от докладите в геоложкия фонд, съгласно утвърдената с Постановление 118 на Министерския съвет Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси.

А за студенти даже е и безплатно.

Близо 6 години продължи битката на жителите на община Болярово срещу интересите на две частни фирми да разкрият кариера за базалти в землищата на селата Малко Шарково и Мамарчево. През 2018 г. Върховният административен съд постанови окончателно решение в тяхна полза. Това, което най-вече им помогна, бяха двойките царски орли, за които Странджа и Сакар-планина са предпочитано място в България.

Сега, 2 години след приключването със съдебно решение на сагата с кариерата край Малко Шарково и Мамарчево, жителите на община Болярово са изправени пред нови 2 изпитания.

През февруари тази година ви информирахме, че канадска фирма ще получи правото да търси и проучва за злато и други метални полезни изкопаеми в площ „Драка“ на териториите на общините Болярово, Стралджа и Средец.

Площ „Драка“ попада в землищата на боляровското село Оман, стралджанските села Войника, Първенец, Правдино и Александрово, и селата в община Средец Малина, Загорци, Радойново, Зорница, Светлина, Драка, Средец, Проход, Белила, Кубадин, Бистрец.

Разрешението ще бъде предоставено на столичната фирма „Зеленрок“, уточняват за боляровския вестник „Крайгранична искра“ от пресцентъра на Министерството на енергетиката, която е заявила намерението си още през 2017 г.

Фирмата, посочена от енергийното министерство, действително е със седалище в София. Справка в Търговския регистър обаче показва, че неин управител е Винченцо Марко Сораче, едноличен собственик на капитала е канадската фирма „0955767 Би Си” ЕлТиДи, а зад нея стои друга канадска компания - Кю Екс Металс Корп, преименувана на 26 август т.г. на Gold Bull Resources Corp.

Предоставянето на площ „Драка“ е съгласувано с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и културни ценности, както и с Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Пътна инфраструктура“. Получени са положителни становища, твърдят от Министерството на енергетиката.

Положителни становища са дали всички министерства и за разрешението за проучване за добив на злато и други метали в площ „Иглика“. Но съвместно проучване на 999 и на вестник „Крайгранична искра“ установи редица пропуски и несъответствия със законодателството. Умишлено или не – надяваме се компетентните органи да установят!

За това, че предстоят сондажи за проучване на злато в селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково в община Болярово местните хора научиха от медиите едва в началото на юли тази година, след като канадската компания Velocity Minerals Ltd обяви, че придобива 100 % върху правата за проучване на златно находище в площ „Иглика“.

Площта попада и в землищата на селата Вълча поляна, Голям Дервент и Лалково в община Елхово. Но за тях съдбата е предрешена от кмета и местния Общински съвет.

Ден, след като в Болярово учредиха Местна гражданска инициатива срещу златодобива в района, в Елхово Общинският съвет прие предложението на кмета Петър Киров, при това като извънредна 13-та точка, да предостави възмездно и временно за период от 7 до 10 дни  на „Болкан Минералс Дивелъпмънт“ ООД общинско пасище в землището на село Лалково за целите на проучванията за залежи на злато и други метали. 

„Болкан Минералс Дивелъпмънт“ е фирмата, която получава разрешение за търсене и проучване на злато в находище „Иглика“ с решение на Министерския съвет още през февруари 2014 г. Договорът със срок на действие 3 години между дружеството и Министерството на енергетиката, обаче, е подписан едва на 7 ноември 2017 г., а влиза в сила от 23 януари 2018 г. Причината – условие в чл.2 ал.2 от договора, че той е валиден след влизането в сила на положителен акт по оценка на съвместимостта на работния проект, издаден от компетентния орган по Закона за биологичното разнообразие.

Компетентният орган по цитирания закон е Министерството на околната среда и водите. Министерството, което има ангажимента да се грижи и за здравето на хората, като не допуска разрушения върху природата, в това число защитените видове и местности, въздуха, почвите, водите…!

Но служители от същото това министерство, конкретно от дирекция „Национална служба защита на природата“ се произнасят с писмо изх. № НСЗП-376 от 28.12.2017 г., че предвидените геологопроучвателни дейности НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. Оценка за въздействие върху въздуха, почвата и водите! Въпреки, че по Закона за опазване на околната среда при дълбоки сондажи такава оценка е задължителна! В работния проект, обаче, инвеститорите посочват само, че ще правят 16 ядкови диамантени сондажа с общ обем 1500 линейни метра, като се изградят сондажни площадки с дължина 12 м и ширина 6 м, без да уточняват дълбочината на самите сондажи. За министерските чиновници размерите дължина и ширина са достатъчни, за да преценят, че сондажите няма да са дълбоки и да увредят околната среда, съответно да навредят на човешкото здраве. 

С последващо писмо изх. № НСЗП-376/09.01.2018 г. на МОСВ е съгласуван работният проект за проучването на златни залежи в землищата на десетте села в общините Болярово и Елхово с преценка, че НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА – по принцип задължителна за площи, които попадат в зони на „Натура 2000“.

А тук имаме 5 такива защитени зони – изрично упоменати, както в предварителните съгласувателни писма на МОСВ, така и в договора между „Болкан Минералс Дивелъпмънт“ и Министерството на енергетиката.

В площ „Иглика“ попадат: язовир „Малко Шарково“, части от защитените зони „Западна Странджа“, „Дервентски възвишения“ и отделните „Дервенстски възвишения 1“ и „Дервентски възвишения 2“, в които, освен царски орел, има и редица защитени видове, включени в Червената книга на България и европейските директиви. И всички те са част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ за опазване на птиците и местообитанията.

Воден и Шарково, две от селата, които попадат в площ „Иглика“, са едни от основните водоизточници не само за околните села в община Болярово, но и за цялата община Елхово, посочват и на сайта си от „ВиК“-Ямбол. 

/ВиК - http://www.vik-yambol.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/

А освен това, в площ „Иглика“ попадат

  • Според Министерството на културата: 9 недвижими културни ценности – три късноантични крепости, една базилика, два манастира, късноантично селище, две надгробни могили;
  • Според Министерството на земеделието: земеделски земи (ниви и пасища), горски територии – държавен поземлен фонд, общинска и частна собственост, стопански двор и урбанизирана територия, тоест обитаеми жилища.

И като заговорихме за Министерството на земеделието.

Проучването на 999 и на вестник „Крайгранична искра“ по случая чрез Закона за достъп до обществена информация показа, че при старта на процедурата през 2013 г. в исканията си за съгласуване до различните ведомства, тогавашното Министерство на икономиката и енергетиката е  посочвало като населени места в рамките на координатите на находище „Иглика“ единствено селата Лалково, Ситово, Иглика, Голямо Шарково, Малко Шарково и Воден – без Крайново, Горска поляна, Вълча поляна и Голям Дервент, които са директно в кльона на границата на България и външна граница на Европейския съюз.

Съгласувателни писма само за селата Лалково, Ситово, Иглика, Голямо Шарково, Малко Шарково и Воден – без Крайново, Горска поляна, Вълча поляна и Голям Дервент, са получени от Министерство на вътрешните работи, от Държавна агенция „Национална сигурност“ и министерствата на отбраната, на околната среда и водите, на здравеопазването, на външните работи, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, на труда и социалната политика, на транспорта, на информационните технологии и съобщения, на културата, както и от тогавашния заместник-министър председател по икономическо развитие.

Единствено в съгласувателното писмо на Министерството на земеделието, приложено към преписката по договора с „Болкан Минералс Дивелъпмънт“, посочват, че координатите, посочени от фирмата и Министерството на енергетиката, включват не 7, а 10 села и това са: Ситово, Иглика, Голямо Шарково, Малко Шарково, Воден, Крайново и Горска поляна в община Болярово, Лалково, Вълча поляна и Голям Дервент в община Елхово. 

От Министерството на здравеопазването обръщат внимание, че в искането на Министерството на енергетиката е допусната неточност – за Голямо Шарково правилното име на селото е Шарково и поставят условия:

При опитно-добивни дейности да не се допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на "Обекти, подлежащи на здравна защита", тоест  жилищните сгради, спортните обекти, обектите за временно настаняване и т.н., както и дейностите да са съобразени със забраните и ограниченията за санитарно-охранителните зони около водоизточниците.

Нито министерството на енергетиката, обаче, нито фирмата, която има разрешение да прави сондажи в периметър от 105 квадратни километра в 10 села в общините Болярово и Елхово, не е съгласувала до момента – 2 години и половина след влизането на договора за проучвания в сила, къде са водоизточниците, санитарно-охранителните зони.

Самата фирма продължава да издирва информация и за собствеността на имотите, в които иска да навлезе. Арендатори, чиято анонимност ще запазим, споделиха пред 999, че от фирмата са им предложили заплащане срещу разрешение да извършват сондажи в нивите, след като кметските наместници са отказали да предоставят личните данни на наследниците.

Въпросите, на които държавните институции, разрешили да се извършват сондажи в Странджа планина, не успяха да ни отговорят и за които ще продължаваме да ровим, са:

- Как карти на находище „Иглика“, което е на границата с Турция, тоест на външната граница на Европейския съюз попаднаха в сайтове на чуждестранни фирми? Дали това не засяга държавната ни сигурност?

От Министерството на енергетиката заявяват в отговор на заявлението ни по Закона за достъп до обществена информация:

„НА БОЛКАН МИНЕРАЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ НЕ Е ПРЕДОСТАВЯН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА КАРТЕН МАТЕРИАЛ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ ЗА ПЛОЩ „ИГЛИКА“ И СЪОТВЕТНО НЕ СА МУ ИЗДАВАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАРТНИ МАТЕРИАЛИ.“

А съгласно чл.4 ал.2 от Договора за проучване, „Болкан Минералн Дивелъпмънт“ се задължава да не предоставя информация и документация на трети лица, без изрично писмено съгласие на Министерството на енергетиката или съдебен орган, освен в случаите за ползването й от подизпълнители, акционери, надзорни финансови органи, фондови борси, банки.

ДАНС е съгласувала с писмо № КА-1136/28.08.2013 г. предоставянето на проучване за метални полезни изкопаеми в площ „Иглика“. НО! Само за селата Лалково, Ситово, Иглика, Голямо Шарково, Малко Шарково и Воден - без Горска поляна, Крайново в община Болярово и без Вълча поляна и Голям Дервент в община Елхово. Тоест без селата, които са точно в кльона на границата.

В отговора си на заявлението ни по Закона за достъп до обществена информация от МВР ни отговарят, че в Главна дирекция „Гранична полиция“ въобще нямат информация за предоставеното от Министерския съвет разрешение и подписания договор за проучванията на „Болкан Минералс Дивелъпмънт“ в граничната зона между България и Турция, която е и външна граница на Европейския съюз. 

Министерството на енергетиката ни отговори, че към момента не е съгласувало продажбата на правата върху находището, няма и подадена такава информация от страна на титуляра „Болкан Минералс Дивелъпмънт“.

На този етап няма и подадени уведомления за търговски открития - резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване на подземни богатства, което съгласно чл.21 ал.3 от Закона за подземните богатства поражда права за директна концесия върху находището.

Жителите на община Болярово са категорични, че няма да допуснат най-ценното за всеки човек – въздуха, почвата и водата, да бъдат отровени, както в Крумовград, Челопеч, Златица и редица райони в България.

Подписката сред избирателите с постоянен и настоящ адрес се провежда в 20-те населени места на общината, а по инициатива и на хора, които вече не живеят тук, но са си запазили жилищата, тръгна и онлайн-подписка на собствениците на имоти в община Болярово и община Елхово със същите искания – да се спрат всякакви инвестиционни намерения за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на двете общини.    

А днес, по инициатива на хора от страната, които са посещавали язовир „Малко Шарково“, разкопките край Воден и другите забележителности тук, тръгна и национална подписка в защита на цяла Странджа срещу добива на злато. 


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

Времето в Ямбол

Видео

Продължава облагородяването на Ямбол
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!